?

from puxill

Name:
puxill
Birthdate:
10 November
External Services:
  • puxill@livejournal.com
  • kimurho
"Is e so an là a rinn an Tighearna : Deanamaid gairdeachas, agus bitheamaid ait air."
-- Salm CXVIII. 24


Fàilte oirbh do puxill

'S e puxill a tha an bruagh bòcain. 'S e sluagh a tha a' fuireachd ann. Seo Robin Goodfellow a tha ur ceannard, seo Sinteag, seo Ratatosk an t-iora-rua agus Ruairidh an madadh-ruadh ann, seo Gràineag agus Bòin De ann.
Seo an t-sluagh:
'S e amaideag a th' ann Sinteag. Tha i a' seinn agus a' dannsadh agus 's e ban-sgeulaiche a th' innte.
'S e goistidh a th' ann Ratatosk an t-iora-rua. Tha e a' ruith thall 's bhos a dh'innis na naidheachdan.
'S e ur h-ollamh a th' ann Ruairidh. Ann an seanfhacal, tha an madadh-ruadh ag ràdh nach eil e an sgoilear, ach tha Ruairidh a' gabhail leasain anns a' Ghàidhlig agus eachdraidh.
Tha Gràineag glè fhalchaidh agus socharach. Tha i a' sgrìobhadh an dialann.
Tha Bóin De sàmhach agus dùrachdach. Chan eil i rho aighearach. Tha i a' sgrìobhadh na pòstaidh airson creideamh.Welcome to Puxill, which is a bocanbru. It is a host that stay here. Here's Robin Goodfellow who is our leader, here's Sinteag, here's Ratatosk the squirrel and Ruairidh the fox, here's Gràineag (hedgehog) and Bòin De (ladybird).

Sinteag is a fool. She sings and dances and she is a story-teller.
Ratatosk the squirrel is a gossip. He runs here and there telling the news.
Ruairidh is our professor. In an old story, a fox says that he is not a scholar, but Ruairidh gives lessons on Gaelic and history.
Gràineag is very secretive and shy. She writes the dialann.
Bóin De is quiet and solemn. She isn't too merry. She writes the posts about faith.
an litir bheag, ceilidh dancing, ceilidh music, celtic music, faerie, fireside tales, folklore, gaelic poetry, gaidhlig grammar, irish, irish ceilidh dancing, irish folklore, irish poetry, irish proverbs, irish sayings, irish songs, irish stories, litir do luchd-ionnsachaidh, magic, poetry, proverbs, roddy maclean, ruairidh macilleathain, sayings, scottish country dancing, scottish folklore, scottish gaelic, scottish gaelic grammar, scottish sayings, scottish songs, scottish stories, seanfhaclan, set dancing, sgeulachdan, stories

Statistics