?

Log in

No account? Create an account
  Journal   Friends   Calendar   User Info   Memories
 

from puxill

22nd July, 2015. 10:40 am. stòiridh : An Caisteil Oillte (le Raibeart MacArtair)

Caibidil a h-Aon: An Triùir Sgrùdairean
duilleag a h-aon


Pharc Rob MacGill'Andrais an baidhsagail aige an taobh a-muigh an dachaigh agus chaidh e a-steach an taigh. Bha a mhathair anns a' cidsinn. Nuair a chuala i e a dhùnadh an doras dh'èigh i dha.

"A Raibeart, an e thusa?"

" 'S e mise, a Mhamaidh." Chaidh e dhan doras a' chidsinn. Bha a mhathair a' dhèanamh bonnaich. 'S i bean chaol dhonn.

"Ciamar a bha cùisean aig an leabhar-lann?" dh'fhaighnich i.

"Ceart gu leòr," fhreagair e. Bha obair pàirt-ùine aige aig an leabhar-lann mar gille-frithealaidh. Rinn e rudan mar cur an òrdugh leabhraichean a bha thug air ais agus cur iad air an sgeilpean agus cuideachadh leis an catalog agus faidhleadh."

"Dh'fhòn do charaid Iupatar," ars' a mhathair. Bha i a' fuineadh an taois a-mach fhad 's a bha i a' bruidhinn leis. "Dh'fhalbh e teachdaireachd air do shon."

"Teachdaireachd!" dh'èigh Robh air bhoil leis an iongnadh. "Dè thuirt i?"

"Sgrìobh mi i. Gheibh mi i às mo phocaid nuair bha mi deiseil den taois."

(seo crìoch duilleag a h-aon)

Make Notes

5th April, 2015. 4:56 pm. DiDòmhnaich na Càisge 2015

Acts10_37-43.jpg

Psalm118.jpg

1Cor5_6-8.jpg

John20_1-9.jpg

Make Notes

30th January, 2015. 9:04 am. Sgeulachd : A' Chaointeach

from Folk Tales and Fairy Lore in Gaelic and English
collected from oral tradition by Rev. James MacDougall (1910)

p. 214

A' CHAOINTEACH
Sgeul mu Bhean-Shìthe


Is e Bean-Shìthe a bha anns a' Chaointich. Bha i a' leantainn Chlann Mhic Aoidh agus fhineachan eile 'san Roinn Ilich. An uair a bhitheadh bàs a' dol a thachairt an aon de na fineachan sin, thigeadh i dh' ionnsaidh tigh an duine thinn le tomaig uaine m'a guailnibh, agus bheireadh i seachad rabhadh d'a theaghlach le caoidhearan brònach a thogail taobh a mach an doruis. Cho luath is a chluinneadh càirdean an duine thinn a guth, chailleadh iad dòchas r'a dhol am feobhas. Chuala iad a' Chaointeach a' tuireadh, agus bu leòir an dearbhadh sin leò gu'n robh a chrìoch aig làimh.

Ach sguir a' Chaointeach a thabhairt sanais seachad do mhuinntir na Ranna. Chualadh i mu dheireadh aig tigh 'san àite sin o cheann iomadh bliadhna.

Bha 'san àm duine tinn air a leabadh bàis agus a chàirdean a' fetheamh air. B'e an geamhradh a bha ann, agus bha an oidhche fliuch, fuar, le uisge agus le gaoith. Sheas i muigh aig dorus an fhuaraidh de'n tigh; agus thog i an sin caoidhearan muladach. Chuala an teaghlach a caoidh; agus ghabh aon aca a leithid de thruas di, is gu'n deachaidh e mach air dorus an fhasgaidh, agus gu'n d'fhàg e aice seann bhreacan air àite suidhe, a bha aig taobh an doruis. Phill e stigh an sin, agus ghlaodh e rithe: "Thig, a bhean bhochd, air taobh an fhasgaidh ; agus cuir umad cirb de mo bhreacan." Air ball sguir an tuireadh; agus o sin gu so cha chualadh agus cha'n fhacadh a' Chaointeach 'san Roinn.

Read 1 Note -Make Notes

23rd January, 2015. 9:52 am. Fuath - Uicipeid

http://gd.wikipedia.org/wiki/Fuath
Bha am Fuath no a' Bhaobh coltach ris am Bhampair.

'S e creutair, no deamhan a bh' ann a bhuineadh don t-saoghal eile. Bhiodh e ag òl fuil a' chuspair air an robh e an tòir. Thigeadh e ga ionnsaigh na chadal agus stobadh e a' bhiodag na chridhe, no ghearradh e a chuisle, gus an sileadh an neach ceudna am boinne deireannach fala gun dùsgadh às a shuain bith-bhuain.

Bha dòigh ann airson a char a thoirt às an Fhuath nam faiceadh neach a' tighinn e air a' bhlàr a-muigh is e ann an riochd usp no uilebheist.

Chuairticheadh fear-siubhail e fhèin gu luath leis a' Chaim. (Cearcall a bhiodh daoine a' cur orra fhèin an àm gàbhaidh no cunnairt).

Cha robh aig aon ach seasamh anns a' bhad san robh e agus samhla cearcaill a tharraing timcheall air le a bhata air an talamh agus cha robh cumhachd olc sam bith a b' urrainn a ruighinn a taobh a-steach don riomball.

Bha na draoidhean a' cur a muinighin gu làidir ann an Dia na grèine. Tha a' ghrian a bheir buaidh air cumhachdan an dorchadais a' ruith a rèis ann an cearcall agus mar sin bha an cearcall na nì ro èifeachdach nan creideamh.


Chaitheamh mi am facal "fasgadair" airson am facal Beurla "vampire". Tha e a' ciallachadh 'fear a' sùgadh fuil' no "bloodsucker" ann am Beurla.

Read 2 Notes -Make Notes

21st January, 2015. 2:43 pm. Sealladh Dreagain

às an leabhar-lann de seallaidhean neo-shaoghalta (aig puxill)
Dimàirt 20mh am Faoilleach
an deicheamh latha air fhichead a' Gheamhraidh
(an tritheadamh)

An-dè chaidh mise is duine agam dhan ionad-slàinte a tha ann an Baile a Deas. Fhad 's a bha iad a' dol air ais dhachaigh, chunnaic mi dreagan. Bha air clàr sanais-reic ri taobh an rathad. ('S e dreagadh a tha ann am facal eile airson sanas-reic, a rèir Dwelly. Tha mi a' smaoineachadh gum bheil sin èibhinn.) Bha sanas-reic airson companaidh a solairidh connadh is teasachadh.

Bha an dreagan a' còmhdachadh an dara leth a' chlàr agus bha faclan air an leth eile; faclan a ràdh dè an t-ainm a tha air a' chompanaidh agus dè a nì e. Bha an dreagan air a' chlàr sanais-reic a' tilg teine.

Bha mi eadar mo chadal agus mo dhùisg ach chunnaic mi an dreagan air a' chlàr sanais-reic agus smaonich mi gur bu math sin.'S e dreagan-sear a bha ann an dreagan air a' chlàr sanais-reic. Bha uaine agus bha sgiathan coltach ri ialtaig agus lannan air. Tha mi a' smaoineachadh gun robh e coltach ri Smaug a bha an dreagan air a thachair Bilbo.

A rèir an leabhar "The Dragonology Handbook" le Ernest Drake, tha trì seòrsaichean dreagain-shear; an dreagan Eòrpach (Draco occidentalis magnus), an "Gargouille" (Draco occidentalis minimus) a bha a seòrsa dreagain-cloiche, agus an dreagan-reòthadh (Draco occidentalis maritimus).

Buinidh an dreagan-Eòrpach do na Eileanan Bhreatainn agus an Roinn-Eòrpa. Bidh iad dearg no uaine no òir-bhuidhe no dubh. Ithidh iad crodh agus caora. Agus ithidh iad daoine ach cha toigh leotha gu math; tha blàs geur orra. Fuirichidh iad ann an uamhan anns na beanntan air muir no air tìr agus cruinnichidh iad ionmhas.

Fàsaidh an dreagan Eòrpach gu dà fhichead 's còig troighean a dh' fhad agus eadar trì agus seachd troighean deug a dh' airde fhad 's a dh'fàsas na dreagan Gargouille gu còig troighean deug a' dh' fhad agus eadar ochd is deich troighean a dh' airde. Chan bhi iad ri fhaighinn anns na Eileanan Bhreatainn; buinidh iad anns an Roinn Eòrpa a-mhàin. Fuirichidh dreaganan Gargouille anns na bailtean-mòra dhen Roinn Eòrpa, air mullach de na h-àrd-eaglaisean agus togalaichean Gotach eile. Ithidh iad radain agus calmain ('s e sin - radan air iteig) agus cait agus coin. Bidh an dath dubh-ghlais no dubh-liath orra.

Bidh an dreagan reòthadh cho geal ri deighe no sneachd a chionn 's gu fuiricheas iad anns na tìrean de deighe is sneachda, far a bidh e fuar fuar a-riamh. Bidh iad oidhcheach. Fàsaidh iad cho mòr ri dreaganan Eòrpach ach bidh dreaganan Eòrpach nam dùisg air an là. Agus fhad 's a b' urrainn do dà chuid dhiubh a bhruidhinn cha toigh le dreaganan reòthadh agus cha chuiridh fear stad air dreaganan-Eòrpa.

Read 1 Note -Make Notes

12th January, 2015. 11:16 am. Taibhse

às an leabhar-lann de seallaidhean neo-shaoghalta
an darna latha deug am Faoilleach
an darna latha air fhichead a' Gheamhraidh

Bha mi ag aisling sa mhadainn seo agus anns m' aisling bha mo chàraid Pòla ag tadhal. Chaochail Pòla o chionn bliadhna no dhà agus tha mi ga h-ionndrainn gu mòr. Bha mi toilichte ga faicinn sa mhadainn seo. Dh'innis i dhomh gu bheil i a' dèanamh cairdean an-sin far an robh i agus dh'oideach fear dhiubh an raonadh ann an aisling. Thuirt i gun robh an àite far an robh i snòg gu leòr ach bha fadachd oirre; chan eil eadar-lìn aice agus chan eil coimpiutaran aca ge-tà.
Bidh taibhsean na seallaidhean neo-shaoghalta nas cumanta agus tha iad air a bhith faicinn ann an aisling as cumanta uile.

Dè tha taibhse? Dh'fhaodadh e gur e taisbean de pearsa a tha marbh no beò (nach eil làthair, tha fios) no taisbean de creutair (mar cù no cat) no rud (mar trèan-taibhseach no bàta-taibhseach) a tha ann an taibhse. 'S e bàta-taibhseach as ainmeile uile a tha ann an The Flying Dutchman.

Tha liuthad seòrsa de taibhsean; an taibhse clasaigeach leis cuibhrichean agus anartan-bàis agus gearanan; an taibhse a dhèanamh a' cheart nì uair is uair; an taibhse a nochdaidh air a' cheart là gach bliadhna; agus an taibhse no taisbean de pearsa a tha beò fhathast.

Nochdaidh taibhse a rabhadh de cunnairt (mar banshee no ban-nighe). Nochdaidh taibhse a thoirt teachdaireachd no naidheachd. Nochdaidh taibhse air là cudthrom mar comh-ainm latha a bhàs.

Chan urrainn dhan mhòr-chuid de taibhsean a bhruidhinn ri cuideigin ach 's urrainn do taibhsear a bhruidhinn ris a' mhòr-chuid de taibhsean.

'S e bòcain a tha ann an cuid de taibhsean-creutair, uilebheistean no creutairean-sìth no -fuath. Air an làimh eile, bha taibhse-cait gam thadhal ann siud is seo, ach chan eil i a-nis. Cadaladh i leam nuair a bha mi a' gabhail norrag.

Read 1 Note -Make Notes

9th January, 2015. 3:31 pm. Ùr-bheist

às leabhar-lann seallaidhean neo-shaoghalta
9mh am Faoilleach
naoidheamh là deug a' Gheamhraidh

Dh'fhuair mi an aithris seo mu dheidhinn eòin gur e ùr-bheistean a th' annta air an eadar-lìn an-diugh. Tha sin a' ciallachadh gur e leth mar leth a th' annta; leth-chuid aon eun agus an dara leth aon eile.

Twinzy, an ùr-bheist bhuidsidhCollapse )
Seo Twinzy gur e buidsidh no paracait ùr-bheist a th' annad. Tha e leth-chuid buidsidh gorm agus tha an dara leth buidsidh uaine.

Dh'fhuair mi an aithris seo cuideachd. Seo mu dheidhinn Venus. 'S i ùr-bheist cait a tha innte. 'S dòcha. Chan eil na luchd-saidheans cinteachd gu leòr. Dè ur beachd?
Venus, an ùr-bheist chaitCollapse )

Chaidh na ùr-bheistean seo air a dhèanamh nuair a chaidh dà shuthan diofar - leanabh càraid nach eil co-ionnann, tha fios - a mheasgachadh anns a' bhroinn (no anns an ugh, anns an cùis gur e eun). 'S e a' chàraid aige-sa fhèin a th' ann an ùr-bheist!

Tha Twinzy fireannach agus tha Venus boireannach; tha sin a' ciallachadh gun robh an dà chuid dhen chàraidh fireannach no boireannach ron a chaidh iad a mheasgachadh. Nuair a bha aon chàraid boireannach agus an dara leth fireannach, 's e fireann-boireann a th' ann an ùr-bheist sin. Mar an eun seo :--
an eun fireann-boireannCollapse )

Agus tha cuid dealbhan de ùr-bheistean eile air an duilleag seo.


'S e aon chuid leomhain, aon chuid gobhair agus aon chuid dreagain a bha ann an ùr-bheist chlasaigeach. Bha Chimera an t-ainm a bha air a' chiad ùr-bheist agus 's i boireannach. Bha trì cinn oirre, no 's dòcha ceithir. Aon leomhain, aon gobhair agus aon dreagan. Bha earball nathrach oirre agus uaireagan bhiodh ceann nathrach ann aig ceann earbaill. Leis nimh-fhiaclan! Cuideach bha sgiathan dreagain oirre. Thilg i smugaid-thiene mar dreagan.

Dh'fhuirich Chimera anns an Lycia, Aisia Bheag, air an Beinn Chimaera. Bha a mathair Echidna a bha boireannach bho a ceann gus a meadhan agus bha nathair bho a meadhan gus a ... uill, tha earball nathrach mòr mhòr oirre an àite casan. Thug iad "Mathair de uile-bheistean" mar ainm air Echidna.

Bha Typhon an t-athair aig Chimera. Bha e dia dha gaillean-mòr agus bha an cruth aige ... uabhasach gu leòr.

Mharbh Bellerophon an gaisgeach Chimera.

Read 1 Note -Make Notes

8th January, 2015. 5:10 pm. Fiadh-dhaoine Ameireaganach

Sasquatch no "Bigfoot" (Cas-mhòr)

às an leabhar-lann seallaidhean neo-shaoghalta
DiArdaoin 8 am Faoilleach
ochdamh là deug a' Gheamhraidh

Chunnacas air DiArdaoin 1 am Faoilleach air camara trafaige anns an Arizona, Staitean Aonaichte, Ameireaga (http://www.huffingtonpost.com/2015/01/07/sasquatch-family-arizona-roadside_n_6425648.html)

Chuir e sneachd anns an Arizona (Staitean Aonaichte, Ameirega) anns na laithean mu dheireadh dhen seann bhliadhna. Agus air aon camara trafaige bha dealbh seo a' nochdadh teaghlachd fiadh-dhaoine a' cluich anns an t-sneachda.

A-rèir choltais, ge-tà, ach na toir breith a-rèir choltais, mar bidh a sean-fhacal a ràdh. Chan eil iad fiadh-dhaoine sam bith ach cleas a bhan na daoine aig Roinn an Trafaig (DOT) aig Arizona a' dèanamh. Thuirt Tim Tait, a tha am fear-labhairt airson DOT, gur ann soilleir a tha na fiadh-dhaoine preasan no plocan a chionn a tha iad an-seo fhathast as dèidh là no dhà. ('S urrainn dhuibh a fhaicinn iad sibh-fhèin an-seo - http://www.az511.gov/hcrsweb/files/rwisCam387.html - an dèidh dh'èirigh an grian, tha fios.)

Thuirt e gun chuir iad aig an Roinn an dealbh suas air an eadar-lìnn mar cleas.
Fuirichidh fiadh-dhuine Ameireaganach, air a thug Sasquatch, no "Bigfoot" (cas-mhòr) mar ainm, anns an taobh iar-thuath dhen Ameireaga - anns na Staitean dhen Oregan, Washington, ceann tuath den California. 'S dòcha Montana. Bhiodh Arizona ro fhada deas orra.

Tha Sasquatch faisg air seachd troighean a dh'àirde. Tha coltas duine saoghalta mòsach air. Tha e uabhasach drùid; cha toigh leis a bhith air a fhaicinn. Cha toigh leis trioblaid, cha bhi e a' sabaid, teichidh e agus thèid e am falach. O chionn sin chan eil dealbhan math dha.

Read 1 Note -Make Notes

6th January, 2015. 6:23 pm. Supplemental Notes on Using the Defective Verb "IS"

Making sense of MacLaren's Lesson 18 : Using the Defective Verb "IS"

Nota Bene :-- This is my third attempt to figure this out. Hopefully, this time, I'll make it to the end of the list without getting seriously confused (again).

I'm going to start by describing the different types of sentences possible in the simplest terms.

1) pronoun subject and definite noun object
2) noun subject and definite noun object

3) pronoun subject and indefinite noun object
4) definite or proper noun subject and indefinite noun object
5) indefinite noun subject and indefinite noun object

6) definite noun subject and adjective


there's a whole lot more under the cutCollapse )

Read 2 Notes -Make Notes

4th January, 2015. 9:29 am. Uile-bheist a' chuain - Taniwha {Maori}

às an leabhar-lann neo-shaoghalta
DiDòmhnaich, 4mh am Faoilleach
14mh dhen Gheamhraidh

Chunnacas taobh Google Earth far a' chladaich Sealainn Nuadh, 30mh Dùbhlachd 2014, 9mh dhen Gheamhraidh.

Bha Pita Witehira a' coimhead aig Oke Bay anns an Sealainn Nuadh, far a tha oighreachd leis, agus chunnaic e uisge na stiùrach uabhasach mòr anns a' bhaigh. Chan eil e uisge na stiùrach aig bàta no long, chan eil uisge geal ann. Saoil Mgr Witehira gur b' e an rud a rinn uisge na stiùrach sin 12 m a dh'fhaide (tha sin faisg air 36 troighean a dh'fhaide) agus bha e a' gluasadh luath.

Thuirt Mgr Witehira gun toireadh na Tùsanaich Maori "Taniwha" air an rud a rinn uisge na stiùrach mar ainm, airson a bha e nas luaithe na muc-mhara agus nas fhaide na cearban. Tha "Taniwha" a' ciallachadh "trobha" anns a' chainnt Maori.

Read 1 Note -Make Notes

Back A Page